เอกสารการประกอบการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

เขียนโดย admin on วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คู่มือแนวทางการจัดค่ายวิชาการแบบเข้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เล่มนี้ เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดค่ายวิชาการแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net เนื่องจากผลการประเมิน O-Net วิชาภาษาอังกฤษในปีที่ผ่านมามีคะแนนต่ำมาก ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ครูและนักเรียนไม่คุ้นเคยรูปแบบข้อสอบ คำสั่งในข้อสอบและการฝึกฝนการประเมินในลักษณะนี้ ซึ่งคณะทำงานได้จัดทำแนวทางในการดำเนินงาน วิเคราะห์ ออกข้อสอบและรวบรวมข้อสอบของสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในปีที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องควรศึกษาเอกสารก่อนนำไปใช้ในการจัดค่าย

สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดค่ายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ต่อไป

เอกสารการประกอบการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

ดาวน์โหลด  แนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

ดาวน์โหลด  แบบทดสอบในการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ชั้นป.6

ดาวน์โหลด แบบทดสอบในการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ชั้น ม.3

ดาวน์โหลด แบบทดสอบในการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ชั้น ม.6

{ 0 ความคิดเห็น... read them below or add one }

แสดงความคิดเห็น