ดาวน์โหลด เอกสารธุรการชั้้นเรียน

เขียนโดย admin on วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

1. แบบบันทึกความดี

2. แบบกระดาษลายเส้น สำหรับเขียนตอบ

3. แบบคัดลายมือสำหรับนักเรียน

4. เพลงค่ายภาษาอังกฤษ

5.เอกสารการเยี่ยมบ้าน 

6.สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน

7.แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม

8.แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียน

9.แบบประเมินตนเอง (SDQ) ฉบับนักเรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง

10. แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน

11. วิธีการประเมินความฉลาดทางอารมณ์สำหรับนักเรียน

12.แบบวัดแววอัจฉริยะสำหรับนักเรียน

13.แบบสรุปสัดส่วนนักเรียน

14. คู่มือเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

15.การวิเคราะห์ผู้เรียน

16. ตารางความก้าวหน้าของผู้เรียน

17. ทะเบียนการประกวดการแข่งขันทางวิชาการ

18. ทะเบียนการเป็นวิทยากร

19. ทะเบียนการมาโรงเรียนแต่เช้าประจำสัปดาห์

20. ทะเบียนการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ

21. ทะเบียนการอบรมนักเรียน

22. ทะเบียนกิจกรรมนอกเวลาเรียนประจำสัปดาห์

23. ทะเบียนกิจกรรมประจำปี

24. ทะเบียนเกียรติบัตร

25. ทะเบียนความก้าวหน้าของผู้เรียน

26. ทะเบียนคำสั่ง

27. ทะเบียนงานโครงการประจำห้องเรียน

28. ทะเบียนวิทยากร

29. ทะเบียนนักเรียนเก่ง – อ่อน

30. ทะเบียนนักเรียนดีเด่น

31. ทะเบียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1

32. ทะเบียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2

33. ทะเบียนผลิตสื่อและอุปกรณ์

34.ทะเบียนพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล

35, ทะเบียนภาษาอังกฤษวันละคำ

36. ทะเบียนสื่ออุปกรณ์

37.ทะเบียนแหล่งเรียนรู้

38. บันทึกการช่วยเหลือนักเรียนในโอกาสต่าง ๆ

39. บันทึกการใช้แผนการสอน

40. บันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน

41. บันทึกการทำความดี

42. บันทึกการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

43. บันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน

44. บันทึกการแนะแนวนักเรียน กรณีศึกษาเป็นรายบุคคล

45. บันทึกการบริจาคเงินเพื่อส่วนรวม

46. บันทึกการปฏิบัติงานประจำของครู

47. บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู

48. บันทึกการเผยแพร่เอกสาร

49. บันทึกการพัฒนาตนเอง

50. บันทึกการพานักเรียนออกนอกสถานที่

51. บันทึกการร่วมงานชุมชน

52. บันทึกการสอนซ่อมเสริม

53. บันทึกการสอนแทน

54. บันทึกการสั่งงาน

55. บันทึกการเสียสละและเวลาให้ราชการ

56. บันทึกการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงาน

57. บันทึกความบกพร่องทางคณิตศาสตร์

58. บันทึกงานที่สำเร็จ

59. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา

60. บันทึกเวรประจำวันของนักเรียน

61. บันทึกเสนอ

62. แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

63. แบบประเมินตามสภาพจริง

64. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

65. แบบฟอร์มแผนการสอนแนว ก.ค.

66. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน

67. แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

68. แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครู

69. แบบสำรวจปัญหาการเรียน

70.ใบประเมินครูผู้สอน

71. ประวัติส่วนตัวนักเรียน

72. แฟ้มพัฒนางานครู

73. รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้

74. หลักฐานการใช้สื่อ

75. หลักฐานการยืมหนังสือจากห้องสมุด

76. หลักฐานการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

{ 0 ความคิดเห็น... read them below or add one }

แสดงความคิดเห็น